ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ
 
ಕದ್ದ್ ರಸಾಯ್ನ ಕುಡುವತಿಗ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸೆಕಿಯಾದ್ದ್!
ಕದ್ದ್ ರಸಾಯ್ನ ಕುಡುವತಿಗ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸೆಕಿಯಾದ್ದ್!
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳದ್ ಶಾಲಿ ಕೈದ್ ಆಯ್ತೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಣದೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ ಓಡಿ ಹೊಯ್ರೋ, ಅದೆಷ್ಟ್ ಕಣ್ಣೀರಿನ್ ಕತಿ ನಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಗುತಯ್ದೆ ಮಣ್ಣಾಯ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದೇ.
“ಬುಸ್ಸ್’ನಾಗ ಬಂದ್ ಮನಿಕಂಡರದ್ದ್ ಬೀಡಿಕಟ್ಟ್ ಮೂಸಿ ಹ್ವಾಪುದ್”
“ಬುಸ್ಸ್’ನಾಗ ಬಂದ್ ಮನಿಕಂಡರದ್ದ್ ಬೀಡಿಕಟ್ಟ್ ಮೂಸಿ ಹ್ವಾಪುದ್”
ಕಣದಂಗ್ ಮನಿಕಂಡರೊಟ್ಟಿಗ್ ಮನಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕ್, ಚಾಟಿಹುಳ, ಕಟ್ಟಿ, ಎರು, ಪಡ್ಚುಳ, ಹಾಂತಿ ಇನ್ನು ಯಂತದೆಲ್ಲ ಮನಿಕಂಡ್ "ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೊಬಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೊಗಸಿದೆ" ಅಂಬುದ್ ಇತ್ತ್.
Facebook Twitter Google Plus Youtube
  
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ