ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ
 
ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಹಬ್ಬ, ನೆಂಟ್ರ್ ಗೌಜ್  ಯಬ್ಬ !
ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಹಬ್ಬ, ನೆಂಟ್ರ್ ಗೌಜ್ ಯಬ್ಬ !
ಕಂಚಿನಕೊಡ್ಲು, ನೈಕಂಬ್ಳಿ, ಶಾರ್ಕೆ, ನಂದ್ರೋಳಿ, ಹೊಸೂರು, ಕುಂಜ್ಞಾಡಿ.. ಹೌದೌದ್ ನಾನ್ ಕುಂದಾಪ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ತುರಿಗ್ ಹೊರ್ಟಿದೆ ನೀವ್ ಬತ್ರಿಯಾ. ಬಪ್ಪು ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಹಬ್ಬ ಅಂ
ಕದ್ದ್ ರಸಾಯ್ನ ಕುಡುವತಿಗ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸೆಕಿಯಾದ್ದ್!
ಕದ್ದ್ ರಸಾಯ್ನ ಕುಡುವತಿಗ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸೆಕಿಯಾದ್ದ್!
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳದ್ ಶಾಲಿ ಕೈದ್ ಆಯ್ತೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಣದೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ ಓಡಿ ಹೊಯ್ರೋ, ಅದೆಷ್ಟ್ ಕಣ್ಣೀರಿನ್ ಕತಿ ನಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಗುತಯ್ದೆ ಮಣ್ಣಾಯ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದೇ.
 
“ಬುಸ್ಸ್’ನಾಗ ಬಂದ್ ಮನಿಕಂಡರದ್ದ್ ಬೀಡಿಕಟ್ಟ್ ಮೂಸಿ ಹ್ವಾಪುದ್”
“ಬುಸ್ಸ್’ನಾಗ ಬಂದ್ ಮನಿಕಂಡರದ್ದ್ ಬೀಡಿಕಟ್ಟ್ ಮೂಸಿ ಹ್ವಾಪುದ್”
ಕಣದಂಗ್ ಮನಿಕಂಡರೊಟ್ಟಿಗ್ ಮನಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕ್, ಚಾಟಿಹುಳ, ಕಟ್ಟಿ, ಎರು, ಪಡ್ಚುಳ, ಹಾಂತಿ ಇನ್ನು ಯಂತದೆಲ್ಲ ಮನಿಕಂಡ್ "ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೊಬಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೊಗಸಿದೆ" ಅಂಬುದ್ ಇತ್ತ್.
ಬಿಲಿಂಡರ್: ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್
ಬಿಲಿಂಡರ್: ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್
ಯಾವ್ದೇ ಹಕ್ಕಾಪತಿ, ಹಡ್ಬಿ ಬುದ್ದಿ, ಗಿರ್ಮಿಟ್, ಹೊಡಿ ಜಾಪ್ ಇಲ್ದೆ ಗ್ವಾಂಕಿವರಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ್ ತುಂಬ್ಸ್‌ಕಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪುವ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್
 
ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ
ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ
ನಮ್ಗ್ ಚೆಣ್ಣಕ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಗರ್ನಲ್ ಹ್ವಡ್ಸುದ್ ಕಾಣ್ಕ್ ಆರೇ ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ ಕೆಮಿಗ್ ಕೆಂಬುಕ್ ಆಗ. ಒಂತರಾ ದರ್ಶಿನ ಬ್ಯಾಡ ರಾವಿನ್ ಕಲ್ಲಿಗ್ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಯುದ್ ಬೇಕ್ ಅಂಬಂಗೆ!
ಬಸ್ಲಿದಡಿನು ಎರಡ್ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗದ್ ತಿಂದವಲ್ಲ
ಬಸ್ಲಿದಡಿನು ಎರಡ್ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗದ್ ತಿಂದವಲ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಮತ್ತ್ ನಾಕ್ ಜನಿಗ್ ಬಾಯ್ ಕಳುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತರನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಕ ಹೋಯ್ ಪ್ರಹಸನ ಮಾಡ್ಸುದ್, ಹಾಡ್ಸುದ್ ಇತ್ತಲೇ ಆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿದ್ದರಿಗೆ ಗುತ್
 
ಈಗ ಹೊಟ್ಟತ್ತ್ ಇನ್ನೇನ್ ಹೊಟ್ಟತ್ತ್ ಅಂದ್ ಕಾಯುದ್
ಈಗ ಹೊಟ್ಟತ್ತ್ ಇನ್ನೇನ್ ಹೊಟ್ಟತ್ತ್ ಅಂದ್ ಕಾಯುದ್
"ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ" ಅಂಬು ವಿಷಯದಲ್ ಒಬ್ಬ "ವೋಟ್ ಇದ್ದಲ್ ಪಕ್ಷದ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುಕ್ ಮರ ಹತ್ತುಕ್ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗ್ ಎಡಿತ್ತಾ" ಅಂದ್ ಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹತ್ರ ಸಮಾ ಬೈಸ್ಕಂಡಿದ
"ಆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ನಮ್ಗ್ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಪತ್ತಿನೀರಿಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಣಯದ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ಪ್ರಮೇಯ ಎಲ್ಲ್ ಗುತ್ತಿರತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ನಮ್ ಗೊಂಟ್ ಮಂಡಿ ಒಳಗ್ ಆ ಪ್ರಮೇಯ ಹ್ವಾಪುದಲ್ಲ ಈ ಗಣಿತ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ್ ಬಿಡುದಲ್ಲ
 
ಆರು ಗುತ್ತಿಲ್ದರಿಗ್ ಗುತಯ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬರುದ್ !
ಆರು ಗುತ್ತಿಲ್ದರಿಗ್ ಗುತಯ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬರುದ್ !
ನಮ್ ಬದಿಯರ್ ಎಲ್ ಹ್ವಾರು "ಹೊಯ್ಕ್ ಬರ್ಕ್" ಮಾತಾಡುದ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಹಾಂಗಾಯ್ ನಮ್ ಬಾಷಿ ಇನ್ ಸಾವ್ರ ಮಳ್ಗಾಲ ಕಳದ್ ಮೇಲು ಹೀಂಗೆ ಇರತ್ತ್.
ಕಾಲ ಅಂಬುದ್ ಕಣ್ಣ್ ಮುಂದೆಯೇ ಮಾಡು ಹರ್ಮಯ್ಕ
ಕಾಲ ಅಂಬುದ್ ಕಣ್ಣ್ ಮುಂದೆಯೇ ಮಾಡು ಹರ್ಮಯ್ಕ
ಒಂದ್ ಸ್ವಾಣಿಯಾರ್ತಿ ಆರೇ ಪಂಚಕಜ್ಜಯ್ ತಿಂಬುಕ್ ಏನ್ ನುರ್ಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತ್. ದೇವ್ರಿಗ್ ಆಲಂಕಾರ ಆಪುಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊದ್ಲ್ ಪಂಚಕಜ್ಜಯಿಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಉಂಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿತ್ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿತ್
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Facebook Twitter Google Plus Youtube
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಕರ್ನಾಟಕ
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ