ಕದ್ದ್ ರಸಾಯ್ನ ಕುಡುವತಿಗ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸೆಕಿಯಾದ್ದ್!
ಆಗಿನ್ ಕಾಲ್ದಂಗ್ ಒಂದ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳದ್ ಶಾಲಿ ಕೈದ್ ಆಯ್ತೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಣದೆ ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ ಓಡಿ ಹೊಯ್ರೋ, ಅದೆಷ್ಟ್ ಕಣ್ಣೀರಿನ್ ಕತಿ ನಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಗುತಯ್ದೆ ಮಣ್ಣಾಯ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದೇ.

ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ

ಜೀವ್ನ ಅಂಬುದ್ ಚಾ ಲ್ವಾಟಿಗ್ ಬಿದ್ದ್ ನ್ವಣದ್ ಕಂಡಂಗ್ ಆದಲ್ ಹಳ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಗ್ ನೆನಪಾತ್ತ್. ಅದ್ರಂಗು ನಮ್ ಬದ್ಕಂಗ್ ಎಲ್ಲೊ ಒಂದ್ ಚೆಣ್ಣ್ ಪೀಂಕುಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದ್ ಕತಿಯೆಲ್ಲ ಇದ್ರಂತು ಮನಸ್ ಅಂಬುದ್ ವಸ್ತ್ರ ವಗು ಕಲ್ಲ್ ಕಲ್ ಕಂಡಂಗ್ ಆತ್ತ್. ಯಾರೋ ಯಂತದನ್ನೋ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಬಡದಂಗೆ, ಮನ್ಸೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಚಂಡಿ ಗ್ವಬ್ರ ಆದಂಗೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ್ ಹಿಂಡಿ ಕುಕ್ಕದಂಗೆ.. ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಆತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಸರಿಯಾವ್ದ್ ತಪ್ಪ್ ಯಾವ್ದ್ ಅಂಬುದ್ ಗುತ್ತಿಲ್ದೆ ಇಪ್ಪು ವಯಸ್ಸಗ್ ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ದೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲರು ಈ ಒಂದ್ ಸಾದ್ನಿ ಮಾಡಿರ್ತ್ರ್. ಅಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಸಮ ಎಂತ ಗುತಾತಿಲ್ಯೇ. ಕಂಡಿಕಿ ಮೀನಿಗು ಕುರ್ತಲಿ ಮೀನುಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುತ್ತಿಲ್ದಿದ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲೇ ಅಂದೇಳಿ ಇವು ಹಯ್ಯಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಮಾಡುದ್.
 
ಈಗ ಕೈಗ್ ಮಾಡ್ ಹಂಚಿನ್ ಸೈಜಿಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಲವ್ವೆಲ್ಲ ಅದ್ರಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತ್ ಯಾರಿಗೂ ಗುತಯ್ದಂಗ್ ಮೊಬಯ್ಲಂಗೆ ಅದ್ರದ್ದ್ ಬೊಜ್ಜುವು ಆತ್ತ್. ಆರೇ ಆಗಿನ್ ಕಾಲ್ದಂಗ್ ಹೀಂಗಿದೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟ್ ಜನ ಪೆಟ್ಟ್ ತಿಂದಿರೋ, ಅದೆಷ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳದ್ ಶಾಲಿ ಕೈದ್ ಆಯ್ತೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಣದೆ ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ ಓಡಿ ಹೊಯ್ರೋ, ಅದೆಷ್ಟ್ ಕಣ್ಣೀರಿನ್ ಕತಿ ನಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಗುತಯ್ದೆ ಮಣ್ಣಯ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದೇ. ಇತಿಹಾಸದ್ ಪುಸ್ತಕದಂಗೆ ಒಬ್ಬನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೊಂದ್ ಗೆದ್ದ್ ಕತಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ ಒಬ್ರ್ ಮತ್ತೊಬ್ರನ್ ಗೆದ್ದ್ ಕತಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಹಾಂಗಿನ್ ಕತಿಯಲ ಅಕ್ಷರದ್ದ್ ಹಂಗಿಲ್ದೆ ನಮ್ಮೊಳಗ್ ವಲ್ಲಿ ಹೊದ್ಕ ಮನಿಕಂಡಿರತ್ತ್. ಹಾಂಗ್ ವಲ್ಲಿ ಹೊದ್ಕ ಮನಿಕಂಡ್ ಕತಿನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರ್ ಜನ್ರಿಂದ್ ಒಟ್ಟಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟ್ ಆಗಿನ್ ಕಾಲದ್ದ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ್ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ್ ಹೇಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಲೇಖನದಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. 
 
ಆಗಳಿಕ್ ಪೋನಗ್ ದಿನಕ್ ನೂರ್ ಎಸ್’ಎಂಎಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಿತ್. ದಿನಬೆಳಗಾರೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಗ್ ಅಂದ್ ಮೆಸೆಜ್ ಕಳ್ಸುದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಾಮಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಯು ನೆರ್ಮನಿಯನು ನಮ್ಗೊಂದ್ "ಸನ್, ಸೀ, ಮೂನ್, ಲೈಫ್, ಬರ್ಡ್" ಇದ್ರಂಗ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಶಬ್ದ ಇಪ್ಪು ಮೆಸೆಜನ್ ತಪ್ದೆ ದಿನ ಕಳಸ್ತಿದ್ದ. ಅವ ಬೆಳ್ಗತ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಕಳ್ಸದ್ ಮೆಸೆಜಿನ್ ಬುಡದಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ ಸೇರ್ಸಿ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವ್ ಅದನ್ ಕತ್ಲ್ ಆರ್ಮೇಲೆ ಕಳಸ್ತಿದ್ದಿತ್. ಆರೇ ಈ ಲವ್ ಮಾಡುವರಿಗ್ ಬರಿ ನೂರ್ ಮೆಸೆಜಲ್ಲ ಎಲ್ ಸಾಕತ್ತ್. ಕೆಲವ್ರ್ ಬೆಳ್ಗತ್ ಎದ್ದ್ ಚಾ ಕುಡುರೊಳಗ್ ನೂರಕ್ ನೂರ್ ಎಸ್’ಎಂಎಸ್'ನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಪೋನನ್ ಮಾಡಿಗ್ ಸಿಗ್ಸಿ ಕೂಕಂಡದ್ದು ಇತ್ತ್. ನೋಕಿಯಾ 1100 ಪೋನ್ "ನಂಗ್ ಯೆಡಿತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಯೋ" ಅಂದ್ ಕೂಗ್ರು ಅದ್ರದ್ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ ನಂಬರೆಲ್ಲ ಅಳಸಿ ಹ್ವಾಪಶ್ಟ್ ಕೆಲವ್ರ್ ಮೆಸೆಜ್ ಮಾಡಿರ್. ಕೆಲವ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಮೆಸೆಜ್ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಕೈ ಅಂಬುದ್ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಪಿಚ್ಚರಿನ್ ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಕೈ ಕಂಡಂಗ್ ಆದ್ದು ಇತ್ತ್.
   
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮಟ್ಟಿ ಪಪ್ಸ್, ಬಟಾಟಿ ಸಮೋಸ ತಿಂಬುಕೆ ಇವ ಅವ್ಳನ್ನ್ ಕದ್ದ್ ಕರ್ಕ ಹ್ವಾಪುದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್. ಮನಿಯರದ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಿಗಳ್ ಕೈಗ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಸಿಂಗರೂಗಿನ್ ಕ್ವನಿ ಕಂಡಂಗ್ ಆತ್ತ್ ನಮ್ ಕತಿ ಅಂದೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ್ ಬಾರಿ ಹೆದರ್ಕಂಬುದ್. ಇವ ಮುಂದ್ ಮುಂದ್ ಹ್ವಾಪುದ್. ಅವ್ಳ್ ಮೀನ್ ಕುರುಕ್ ಹ್ವಾಪರದ್ ಹಿಂದೆ ಬೆಕ್ಕ್ ಮಿಣ್ಣಕ್ ಹ್ವಾಪಂಗ್ ಅವ್ನ್ ಹಿಂದ್ ಹ್ವಾಪುದ್. ಯಾರು ಕಾಣದಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರಿನ್ ಒಳಗ್ ಹೋಯ್ ಕೂಕಂಡ್ರು ಇವ್ರಿಗ್ ಜೀವ್ ಸಂಕ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಲ್ಲ. ಹೆದ್ರಿಕಿ ಯಾವ್ ನಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ದ್ ರಸಾಯನ ಕುಡುವತಿಗು ಒಳಗೊಳಗೆ ಇಬ್ರಿಗು ಸೆಕಿ ಆಪುದ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಕಿ ಆಯ್ ಕೂಕಂಡಲ್ಲೇ ಮಿಂದಂಗಾರು 'ರಸಾಯ್ನದಂಗ್ ಇದ್ದ್ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಜಗ್ದ್ ಕೊಡುದ ಅಂದ್ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡುದ್, ಹಿಂದಿನ್ ಸೀಟಂಗ್ ಕೂಕಂಡದ್ದ್ ನಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯನ್ ಕಂಡಂಗೆ ಇತ್ತಪ ಅಂದ್ ಹೆದ್ರುಸುದ್, ಗಡಿಬಿಡೆಗ್ ಗಡ್ಬಡ್ ತಿಂಬತಿಗೆ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕುಟೂಟ್ ಅಂಬುದ್, ಚಪ್ಪಿ ಎಳ್ಳ್ ಬಾಯ್ರನ್ನು ಚಪಚಪ ಅನ್ಕ ಕುಡುದೆಲ್ಲ ಇವ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರಂಬ್ರ್.                
 
ಈ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಕಾಲೇಜಂಗ್ ಮಕ್ಕಳದ್ದ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಇರತ್ತ್. ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇವತ್ತ್ ಆರೆ ದೊಸ್ತಿಗಳಿಗ್ ಹೆದರ್ಕಂಡ್ ನಾಳಿಗ್ ಕೆಂಪ್ ಅಂಗಿ ಹಯ್ಕ ಬಪ್ಪುದ್. ಅದೇ ದಿನ ಕೆಂಪ್ ಅಂಗಿ ಹಯ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತವ್ ಹಿಲಾಲ್ ಒಳಗ್ ಕೆಮಿ ಬೆಚ್ಕಂಬುಕ್ ಆಪುದಲ್ಲ.  ದೂರದಂಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪತಿಗೆ ಬೇಂಡಿನರಿನ್ ಹೊಕ್ಕಡ್ ನಿಲ್ಲಸ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಟ್ಟಿ ನೋಯ್ತಿಪ್ಪು ನಾಯಿ ತರ ಗೀಳಿಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಪ್ಪುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಎದ್ರ್ ಬದ್ರ್ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಕೈಗ್ ಮಂಚ್ ಚ್ವಾಕ್ಲೆಟನ್ನೂ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗನ್ನೋ ಕೊಡುದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ ಅಂಬ್ರ್. ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಪ್ಪುಕ್ ಆಗ ಅಂದೇಳಿ ಅವ್ಳ್ ಹಿಂದ್ ಒಂದ್ ಬಾಲದ್ ಕಂಡಗ್ ಒಬ್ಳನ್ನ್ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾಪುದ್. ಇವ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲ್ ಕೈ ಹಯ್ಕ ಒಬ್ಬನ್ ಕರ್ಕ ಹೋಯ್ ಒಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಆಚೀಚೀ ಕಾಂತ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಬಪ್ಪುದ್. ಈಗಿನ್ ಕಂಡಂಗ್ ಮಬ್ ಬೆಳ್ಕಿಪ್ಪು ಪಬ್ಬಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳ್ ದಿನ ಆಚರ್ಸು ಅನ್ಕೂಲ ಆಗಿನರಿಗ್ ಇರ್ಲಿಲ ಬಿಡಿ.    
 
ಇನ್ ಕಾಲೇಜಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ದ್ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇವ ಆಟೋಗ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ "ಅವ್ಳ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಬರದ್ರೆ ಸಾಕಬ್ಯ" ಅಂದ್ ದೇವ್ರ್ ಹತ್ರುವೆಲ ಬೇಡ್ಕಂಡದ್ ಇತ್ತ್. ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ ಬರದ್ರೆ ಎದಿಗ್ ಸಂಯ್ಗೊಲ್ ಹಾಕದಂಗ್ ಆತ್ತ್ ಅಂಬುಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿಪ್ಪು ದೊಸ್ತಿಗಳ್ ಹಿಲಾಲ್ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಬ್ಯಾ. ಕ್ವಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮುಗಿತ ಬಂತ್ ಅಂದ್ರು ಕೆಲವ್ರಿಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮುಷ್ಠಿ ಆಸಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಂಬತಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರಂಗೆ ಯಾರಾರು ಹ್ವಡಿತ್ರ ಕಾಂಬ ಅಂದ್ ಕಾಯ್ತಲೇ ಹಾಂಗೇ. ತಾಗ್ರೆ ಮುಂದಿನ್ ವರ್ಷವು ಕ್ವಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬತ್ತ ಹ್ವಾತ ಇಪ್ಪುಕ್ ನಮ್ದೆ ಒಂದ್ ಜೀವ ಇರತ್ತಲೇ ಮರ್ರೆ. ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬಸ್ಟಾಂಡಂಗ್ ಸ್ವಾಕ್ಸ್ ಮಾರುವರ್ ತಕಣಿ ತಕಣಿ ಅಂದ್ ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಡಿ ಬತ್ರಲೇ ಹಾಂಗೆ ಈ ಗಂಡ್ಗಳ್ ಕ್ವಾಲೇಜಂಗ್ ಜಡಿ ಹಿಂದ್ ಹೋಯಿರ್ತು. ವರ್ಶುವಿಡೀ ಉಯ್ಡಾಡ್ರು ಒಂದ್ ಹುಂಡಬಡ್ದ ಕಾಣಿಯು ಇವಕ್ ಕ್ವಡುದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಕಂಬ ಅನ್ಕ ಆಟೋಗ್ರಾಪ್ ಕೊಡುದ ಬ್ಯಾಡದ ಅಂದ್ ಯೋಚ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಕೈಗ್ ಕೊಡುದ್. ಅವ್ಳ್ ನ್ಯಡ್ಕ ಬಪ್ಪತಿಗ್ ಇವ್ನು ಹಿಂದಟ್ ಹಯ್ಯಗ್ ಹ್ವಾಪುದ್. ಮೊದಲ್ ಮೊದಲ್ ಹೆದ್ರಿಕಿ ಆತ್ತ್. ದೊಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾವ್ ನಮನಿ ಕುಪ್ಪ ಮರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಲವ್ ಎಂತಕೆ ಅಂದ್ ಕರ್ಳಿಗ್ ಕೈ ಹಾಕದ್ ಮೇಲೆ ಆಟೋಗ್ರಾಪ್ ಅವ್ಳ್ ಕೈಗ್ ಕೊಟ್ಟ್ "ಬರ್ದ್ ನಾಳಿಗ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್" ಅಂದ್ ಹೇಳಿ ಹಾವ್ ಹೊಕ್ಕದ್ದ್ ಮನಿಯಿಂದ್ ಹೆರ್ಗ್ ಓಡ್ ಬಂದಂಗ್ ದಿಡುದಿಡು ಓಡ್ ಬಪ್ಪುದ್.        
 
ಇನ್ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಜೋಡಿದ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾಪು ಬಸ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ ಕೆಂಬುದೆ ಬ್ಯಾಡ. ಇವ್ರದ್ದ್ ಯಾವ್ ನಮನಿ ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದಡಬಡ ಅನ್ಕ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತ ರುಂಯ್ಯ ಹ್ವಾಪು ಬಸ್ಸಗೆ ಇವ್ರಿಬ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ್ ಮದ್ಯ ದಾಸನ್ ಹೂಗ್ ಅರಳದ್ ಶಬ್ದ ಸಹ ಕೆಂತತ್ತ್. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ? ಕಣ್ಣಿಗ್ ಎಂತ ಕೆಂತಿಲ್ಯೇ. ಅವ್ಳ್ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಡ್ಲಷ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವತಿಗೆ ಯಾರ್ ಕಾಲ್ ಮೆಟ್ಕ ಹ್ವಾರು ಗುತಾತಿಲ್ಲ, ಹ್ವಂಡ ಹಾರ್ಸುವತಿಗ್ ಮಂಡಿ ಬಸ್ಸಿನ್ ಟ್ವಾಪಿಗ್ ಬಡದ್ರು ನೋವಾತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಕುಂದೇಶ್ವರ ದೀಪಕ್ಕೆ, ಮಾರಣಕಟ್ಟಿ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ, ಮಂದರ್ತಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಗುರ್ತುವೆ ಇಲ್ದರ್ ಕಂಡಂಗ್ ತೋಟ್ಲ್ ಆಡಿ ಬಂದರು ಇದ್ರ್. ದೂರದರ್ಶನದಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಚ್ಚರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ ಹ್ವಾದಲ್ ದೇವಸ್ತಾನದ್ ಒಳಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಕ ಕೈ ಮುಗುದ್, ಬಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಹೂಗಿನ್ ಕೊಡಿಯಂಗ್ ಸಮ ಬೆಸ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುದೆಲ್ಲ ಜೋರಿದ್ದಿತ್.
 
ಅದ್ರಂಗು ಕೆಲವ್ ಹಕ್ಳಿಪೋಂಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಸಿಕ್ಕುಕ್ ದೇವಸ್ತಾನುವೆ ಗನ ಜಾಗ. ಅವ್ಳ್ ಇಂತಿಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಬಾ ನಾನ್ ಬಂದ್ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೆ ಅಂದೇಳದ್ದ್ ಇವ್ನಿಗ್ ನೆನಪ್ ಹೋಯಿರತ್ತ್. ಇವ ಎಲ್ಲೊ ಚೆಪ್ಪೆಕ್ಕುಕ್ ಹೋಯಿರ್ತ. ದೇವಸ್ತಾನಕ್ ಹ್ವಾಪುದ್ ನೆನಪ್ ಆದ್  ಕೂಡ್ಲೇ ಯಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ತಕಂಡ್ ಸರ್ಕಸಿನರ್ ಓಡ್ಸುವಂಗ್ ಬೈಕಂಗ್ ದಿಮ್ಗುಟ್ಕ ಹ್ವಾಪುದ್. ಗಡಿಬಿಡೆಗ್ ಪಾನ್ ಪರಾಗ್ ತಿಂದದ್ದ್ ಬಾಯ್ ತ್ವಳುಕು ನೆನಪ್ ಆಯ್ದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕಂಡದ್ದು ಇತ್ತ್. ಮೀಸಿ ಚಿಗ್ರದಿದ್ದ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಲವ್ ಲವ್ ಅನ್ಕ ಹಮ್ಗುಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಂತ ಆತ್ತ್ ಅಲ್ದಾ? ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂಬನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದ್ ಹೆಣ್ಣ್ ಕರದ್ರೆ ದಿನ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಸೋಪಂಗ್ ಮಿಂದ್ಕ ದೇವಸ್ತಾನಕ್ ಹ್ವಾತ.                
 
ಹುಟ್ಟದ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುದ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಇರತ್ತ್. ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಜಿಗಿಜಿಗಿ ಇರ್ಕ್. ರಣ ಕೆಂಪ್ ಬಣ್ಣದ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಕ್ ಬಿಟ್ರೋಟ್ ಪದರ್ತ ಕಲ್ಸದಲ್ ಆಪು ಬಣ್ಣದ್ ಹೃದಯ, ಅದ್ರ್ ಹೊಕ್ಕಡ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಜರಿ ಕ್ವಟ್ಟಿಯಿಂದ್ ತೆಗದ್ ಹ್ವಸ ಬನಿಯನ್ ಕಂಡಗ್ ಇಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳ, ನೈಕ್ರ್ ಮದ್ಮಗಳ್ ಕಂಡಗ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣ್ ಮತ್ತ್ ಅವ್ಳನ್ ತೊಟ್ಟಯ್ಕಂಡ್ ಕಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಳ್. ಅದ್ರ್ ಒಳಗೆ ಯಂತಾರು ಬರಿಕಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಂಗ್ ಬರುಕೆ ದಿಸ್, ಇಸ್, ವಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಂತ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಂಗೇ ಬರುವ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಮಾರ್ಕಿದ್ ಪ್ರಬಂದ ಬರುಕೆ ಹಿಂದ್ ಮುಂದ್ ಕಂಡಿರ್ತ್ರ್. ಅಂತು ಯಾರತ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ಕ ಯಂತದೋ ಒಂದ್ ಗೀಚಿ ಕೊಡುದ್. ಅದನ್ನ್ ಅವ್ಳಿಗೂ ಕೊಡುಕ್ ಒಂದೆರಡ್ ಉಪದ್ರ ಇಲ್ಲ.        
      
ಬೆಂಚಿನ್ ಮೇಲ್ ಹಳಿ ಬ್ಲೇಡ್ ತಕ ಹೆಸ್ರನ್ ಕೆತ್ತುದ್, ಪುಸ್ತಕದ್ ಹಿಂದ್ ಹೆಸ್ರ್ ಬರುದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಗಳಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ್ ಗುಡೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್ ಲಾರಿಗ್ ಮುಚ್ಚದ್ದ್ ಟಾರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ್ ತಲಿ ಕೂದ್ಲ್ ಇಪ್ಪನ್ ಒಬ್ಬ ಕೂಕಂಡ್ ಪಾನ್ ಪರಾಗ್ ಜಗಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಗ್ರದ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಳದ್ ಹೆಸ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿದ. ದುಷ್ಯಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ ಉಂಗ್ರ ಶಾಕುಂತಲೆ ಕಳ್ಕಂಡದ್ ಪಾಠ ಕೇಂಡ್ ಈ ಮಕ್ಕಳ್ ಇವ್ಳ್ ಹೆಸ್ರ್ ಮತ್ ಅವ್ನ್ ಹೆಸರಿಂದ್ ಮೊದ್ಲ್ ಅಕ್ಷರನ್ ಉಂಗ್ರದ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕ ಅದನ್ನ್ ಗುಟ್ಟಗ್ ಕಂಡ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂಬುದ್. ಉಂಗ್ರ ಕೈಬೆರಳಿಗ್ ಹಯ್ಕಂಡ್ರೆ ಕುಯ್ಕ್ ಪ್ರೆಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ರ ಕೊಡುದ್ ಯಾರಬ್ಯ. ಹಾಂಗಾಯ್ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಅದನ್ನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಸೆಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ್ ಆಚೀಚಿ ತುದಿ ಕಟ್ ಮಾಡದ್ ಕ್ವಂತಳಗಿ ಕಂಡಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಪರ್ಸಗ್ ಇಟ್ಕಂಬುದ್. ಹ್ವಾಯ್ ಇವ್ರದ್ ಕಳ್ಳಾಟ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಅವ್ಳ್ ಅವ ಕೊಟ್ಟ್ ಉಂಗ್ರನ್ ಕೈಗ್ ಹಯ್ಕಂಡ್ ದೂರದಂಗೆ ನಿತ್ಕಂಡಿಪ್ಪು ಅವ್ನಿಗ್ ತೋರ್ಸಿ ನೆಗಾಡ್ತ ಕಣ್ಣ್ ಸನ್ನೆಗೆ ಮಾಡು ಕಿತ್ರಿಮ ಇತ್ತಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುಕ್ ಪದ ಇಲ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಂಗ್ ಆಯಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆರೋ ಇಲ್ಯೋ ಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಆ ಒಂದ್ ನೆಗಿ ಕೊಡು ಕುಶಿ ಇತ್ತಲೇ ಒಂದಿಡೀ ಬದ್ಕ್ ಕಳುಕ್ ಸಾಕ್ ಅದ್. ನೆನಪಿನ್ ಪಾಯ್ಸ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆರು ಹಳ್ಸುದ್ ಇಲ್ಲ, ಕೈಮೇಲ್ ಸೊರ್ಕಂಡ್ ಎಷ್ಟ್ ನೆಕ್ರು ಹ್ವಟ್ಟಿ ನೋವು ಬತ್ತಿಲ್ಲ.     
 
ನಿಮ್ಗೂ ಗುಟ್ಟಗ್ ಎಂತಾರು ನೆನಪ್ ಆಪುಕು ಸಾಕ್. ಒಂದ್ ಚೆಣ್ಣ್ ನೆನಪಿನ್ ಹನಿ ಅಂಬುದ್ ಹಿಂಡಿಂಡ್ ನೆನಪಿಗ್ ನೀರ್ ಚಿಮ್ಸಿ ಎಳ್ಸತ್ತ್. ಗಡಿಯಾರದ್ದ್ ಮುಳ್ಳ್ ತಿರ್ಗು ಜೋರಿಗೆ ನಮ್ ಹಿಡ್ತಕ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹಾರಿ ಹ್ವಾದ್ದ್ ಯಾರದ್ದೋ ಒಂದ್ ಹಳಿ ಪಟ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬಿತ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಕುಶಿ ಆತ್ತ್. ಕಾಲಕ್ ತಕ್ನಾಯ್ ಬದ್ಲಾಪುಕ್ ಆಯ್ದೆ ಬಾಗ್ಲ್ ಮುಚ್ಚದ್ದ್ ಯಾವ್ದೋ ಹೋಟ್ಲೋ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರೋ, ಪೆನ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರ್ತಿದ್ದ್ ಅಂಗಡಿಯೋ ನಮ್ ನೆನಪನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗ್ ಇಟ್ಕಂಡೆ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಯ್ಕಂಡಿರತ್ತ್. ಎಲ್ಲೊ ಅಪರೂಪಕ್ ಹೆಗ್ಗುಳ ತೋಡದ್ದ್ ಗುಳಿಯಿಂದ್ ಈ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದ್ ನಮ್ದ್ ಒಂದೆರಡ್ ನಿದ್ರಿ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿ ಮಂಡಿ ಸವ್ರಿ ಹ್ವಾತ್ತ್. ಕೆಲವ್ರ್ ಎದಿ ಮೇಲ್ ಕಟ್ಟದ್ದ್ ಸಮಾದಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿನವು ತಪ್ಪದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ್ ನನ್ ಕಣ್ಣಿಪ್ಪುದೆ ಕೆಂಪ್ ಅಂದ್ ಸುಳ್ ಹೇಳ್ತ ಬದಕ್ತಿರ್ತ್ರ್. ಅವ್ರ್ ಒಳಗಿಪ್ಪು ನೋವಿಗೆ ವಯಸ್ಸೇ ಆತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ್ ಆ ನೆನಪಿನ್ ಬಸರಿಗೆ ಹೆರ್ಗಿ ಸುಖವು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೆಲವವ್ರ್ ಪಾಲಿಗೆ ಹೀಂಗಿದೆಲ್ಲ ನೆನಪ್ ಅಂಬುದ್ ನಿತ್ಯ ಬಾಣಂತಿ. ನೋವ್ ಕೊಟ್ಟ್ ನೆನಪನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರ್ ಬೇರೆಯರ್ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕಂಡ್ ಹಗುರ ಆತ್ರ್. ನೀವ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ? ನಿಮ್ಗ್ ಎಂತಾರು ನೆನಪ್ ಆಯ್ತಾ?

 

Related Tags: Kundapra Kannada Article, Bhaskar Bangera, Kadd Rasayana Kuduvathig Olgolge Seki Aadd. Kundapra Bhashi, Love, College, Village Life
 
comments powered by Disqus
Facebook Twitter Google Plus Youtube
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ