“ಬುಸ್ಸ್’ನಾಗ ಬಂದ್ ಮನಿಕಂಡರದ್ದ್ ಬೀಡಿಕಟ್ಟ್ ಮೂಸಿ ಹ್ವಾಪುದ್”
(ಸೆಕಿಗಾಲ್ದಿಂದ ಮಳ್ಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಪತಿಗೆ ಆಪು ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಇತ್ತಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಆದಷ್ಟ್ ಹಂಬ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕಂಬ ಅನ್ಕಂಡಿದೆ)

ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ 

ಯ್ಯೋ ಊರ್ಬದೆಗ್ ಬೇಸಿಗಿ ಕಳುರೊಳಗ್ ಜೀವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿ ಬೆಚ್ದಂಗ್ ಆಯಿರತ್ತ್. ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿ ಬೆಚ್ದಂಗ್ ಆಪುದ್ಕೆ ಸೆಕಿಗಾಲಕ್ ಬೇಸಿಗಿ ಅಂದೇಳಿ ಕರುದಾ ಕಾಂತ್ ಅಲ್ದಾ. ಆ ರಣಬಿಸ್ಲಂಗು ದಿನಬೆಳ್ಗಾರೆ ಮಕ್ಕಳ್ ಬೂಲಿಗ್ ನೀರಾಕುಕು ಪುರ್ಸೋತ್ತ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮದಿ, ಸಮನೂಟ, ಮದ್ಮಗಳನ್ ಕರುಕ್ ಹ್ವಾಪುದ್, ಮದ್ಮಗನ್ ಬೇರ್ಸುಕ್ ಹ್ವಾಪುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಗಡ್ಜ್ ಸೌನ್ಕ ಹ್ವಾಪುದಿತ್ತಲೇ ಯಬ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಹಿರ್ಗಲ್ ಕೆಲ್ಸುವ ಮರ್ರೆ ಅದ್. ಅಕೆರೆಂಗ್ ಅಂತು ಗುಡ್ಡಿ ಬದೆಗ್ ಮನಿ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಮೀಯುಕ್ ಒಂದ್ ಗ್ಯಯ್ಟಿ ಚಪ್ಪಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಹಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹ್ವಾಪಲ್ಲಿಗ್ ಹೊಯ್ಕಾತ್ತ್. ಹೊಯ್ದಿರಿತ್ತಲೇ ಅನ್ನೀರಿಲ್ದಿದ್ ಜಕ್ಣಿ ಉಪದ್ರುವಾರು ಬೇಕ್ ಈ ಪೈಕಿಯರದ್ ಬಾಯಗ್ ಸೀಂತ್ರಿ ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಡಬ್ಯ.
 
ಅದು ಹೀಂಗಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ಆಟದ್ ಮ್ಯಾಳದರೆಲ್ಲ ಹ್ವಾಪಂಗೆ ಕೂಡ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೊಯ್ಕಾತ್ತ್. ಒಬ್ರೆ ಹ್ವಾರೆ ಪಾರತಿ ಬರಿಲ್ಯಾ, ಶೀಕಾಂತ್ನ ಗಂಡ್ ಬರಿಲ್ಯಾ, ಮಾಬ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೊಯ್ದ ಅಂದ್ ಕೆಂಬುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತ್ರ್. ಮದಿಗ್ ಹ್ವಾದರನ್ ಸಮಾ ಮಾತಾಡ್ಸುದ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದರದ್ದೆ ತಲಿಬಿಸಿ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರ್ ಸತ್ತೋಯ್ ನಾಕ್ ಸಲ ಮಿಸಲ್ ಇಟ್ಟಿರತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಹಾಂಗ್ ಇದ್ರು ದ್ಯಾವಜ್ಜಿನ್ ಕರ್ಕ ಬಪ್ಪುಕ್ ಅಯಿಲ್ಯಾ ಅಂದ್ ಕೆಂಬುದ್. ದೈದ್ಮನಿ ಒಳ ಹೊಗ್ಗದ್ ಜಕ್ಣಿಯು ತ್ವಂಡಿ ಕಾಯ್ ತಾಳ್ಳನ್ ಕಚ್ಕ ಬೆಣತಕ್ಕಿ ಅನ್ನಕ್ ಚಪ್ಪಟ್ ಚಾರ್ ತ್ವವಿ ಕಲಸ್ಕ ಉಂಬುಕ್ ಮದಿಗ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ್ ಹೊಯ್ಡಸ್ಕ ಕರ್ಕ ಬಪ್ಪುದ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ?        
 
ಆಗಳಿಕೆ ಬೇಸಿಗಿ ಕಾಲ್ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನರೆಲ್ಲ ತೊಗ್ಲ್ ವಚ್ಚಿ ಹ್ವಾಪಶ್ಟ್ ಸೆಕಿ ಅಂದೇಳಿ ಮನಿ ಕಣದಂಗ್ ಮನಿಕಂಬುದ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮನಿ ಕಣದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ್ ಚೆಲ್ಲದ್ ಉಪ್ಪ್ ನೀರ್ ಕೂಡ್ಕ ಬೆಳದ್ದ್ ತೆಂಗಿನ್ ಮರ ಇದ್ರೆ ಮನಿಕಂಬುಕ್ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಮರ್ರೆ. ಮರದ್ ಬುಡಕ್ ನೀರಿಲ್ದೆ ಉದ್ರಿ ಬೀಳು ಚೆಂಪಳ್ಕಿ, ಹೆಗ್ಗುಳ ಕಚ್ಚಿ ದೂಡದ್ ಯಳಿ ಚಿಗ್ರ್ ಬ್ವಂಡ, ಸೂಯಕ್ಕ ಬಪ್ಪು ಗಾಳಿಗ್ ಅಯ್ಯಬ್ಯ ಅನ್ಕ ಬೀಳು ಚೂಂಪ್ ಕೊಂತಳ್ಕಿ, ಗನ ಪರತಕ್ಕೆ ನನ್ ಹೆರ್ದ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ ಬೀಳು ಒಣ ಕಾಯ್, ಯಾವ್ ಒಲಿಗ್ ಬೇಕಾರು ಹಾಕಿ ಚೊಂಗಿನ್ ಒಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಸುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿಪಿಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಸುಕ್ಕೊಂದ್ ನಮ್ಮನ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ ಬೀಳು ಹ್ಯಡಿ ಹೀಂಗೆ ಎಲ್ಲದು ಒಂದಿಲ್ದಿರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಿದ್ದ್ ಹಡಿಮಂಚದ್ ಮೇಲ್ ಹಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಮನಿಕಂಡ್ರು ಮಂಡಿಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಳಸ್ಕ ಮನಿಕಂಬಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು.              
 
ಕಣದಂಗ್ ಮನಿಕಂಡರೊಟ್ಟಿಗ್ ಮನಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕ್, ಚಾಟಿಹುಳ, ಕಟ್ಟಿ, ಎರು, ಪಡ್ಚುಳ, ಹಾಂತಿ ಇನ್ನು ಯಂತದೆಲ್ಲ ಮನಿಕಂಡ್ "ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೊಬಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೊಗಸಿದೆ" ಅಂಬುದ್ ಇತ್ತ್. ಕೆಲವ್ ಸಲ “ತಾಳೆ ಹೂವ ಎದೆಯಿಂದ, ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಹೊರ ಬಂದ, ನಾಗಿಣಿ ನಾನಾದಾಗ ನಿನ್ನರಸಿ ಬಂದಾಗ” ಅಂದ್ ಪದ್ಯ ಹಾಡ್ತ ಬುಸ್ಸ್ ನಾಗ ಬಂದ್ ಮನಿಕಂಡರದ್ದ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟ್ ಮೂಸಿ ಹ್ವಾಪುದು ಇತ್ತ್. ಕೆಲವ ಸಲ ನಡುರಾತ್ರಿಗೋ, ಹೊತ್ತ್ ಮುಡುರೊಳಗೋ ಮಳಿ ಬಂದ್ ಆ ಸೆಕೆಗ್ ಕೈ ಕಾಲನ್ನ್ ಕತ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗಿ ಮಾಡ್ಕ ಕಣದಗ್ ಮನಿಕಂಡರೆಲ್ಲ ಮಳೆಗ್ ನೆನದ್ ಚಂಡಿ ಗ್ವಬ್ರ ಆಯ್ ಬತ್ತ ಬ್ಯದಿ ಬಂದಂಗ್ ಆಪುದು ಇತ್ತ್. ಮೈ ಮೇಲ್ ನೀರಿನ್ ಒಂದ್ ಹನ್ಕುಟಿ ಬಿದ್ರು ನಿದ್ರಿ ಅಂಬುದ್ ಹೆಬ್ರಿ ಆಚಿಗ್ ಹೊಯಿರತ್ತ್.

ಅದ್ರಂಗು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಷ್ಟ ಯಂತ ಗುತಿತಾ ಹೆರ್ಗ್ ಮನಿಕಂಡರೇ ಮಳಿ ಬತ್ತಿತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಒಣದ್ ಚೊಂಗಿ, ಸಿಗ್ಳಿ ಬೆಚ್ಚದ್ ಹ್ಯಡಿಮಂಡಿ, ಒಟ್ಟಾಕದ್ದ್ ಗೋಳಿ ಮರದ್ ದರ್ಲಿ, ಕಡದ್ ಬೆಚ್ಚದ್ ದೆವ್ದರಿ ಮರದ್ದ್ ಒಣ್ಕಟಿ ಯೆಂಕ್ಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀರ್ ಬೀಳ್ದಲ್ ತಂದ್ ಹಾಕಕ್. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲ್ಲ. ನುಸಿ ಬಂದ್ ಮಗಿಗ್ ಕಚ್ಚತ್ತ್, ಬೆಕ್ಕ್ ಬಂದ್ ಒಲಿ ದಂಡೆಗ್ ಬೆಚ್ಚದ್ದ್ ಹಾಲ್ ಕುಡಿತ್ತ್, ನಾಯ್ ಬಂದ್ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಮನಿಕಂತತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಬಾಗ್ಲಿಗ್ ಚಿಲ್ಕ್ ಹಯ್ಕ ತಳಿಗಂಡಿ ಮುಚ್ಕ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಮನಿಕಂಡಿರತ್ರ್. ಅದು ಅಲ್ದೇ ನಮ್ ಬದೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಸಮ ಕಮ್ಸಿ ಬೇರೆ ಉಂಡಿರತ್ರಾ ಇಲ್ಯಾ ನಾವ್ ಹೆರ್ಗ್ ನಿತ್ಕ ಓ ಮಿಣ್ಣು ಅಜ್ಜಿ, ಬಡಿಯಜ್ಜ, ಗುಲಾಬಿ ಮಾಯ್, ಸೀತ್ ಚಿಕ್ಕಿ, ಗಡಾ ಪೋಯ್ಣ, ಮಂಜತಾ, ಸೂರ ಅಂದೇಳಿ ಗ್ವಾಂಕಿ ಹರ್ದ್ ಕಿಂತಾಪಂಗ್ ಕರದ್ರು ಬಾಗ್ಲ್ ಚಿಲ್ಕ್ ತೆಗುವರೇ ಇಲ್ಲ ಮರ್ರೆ. ಕಣದಂಗ್ ಒಬ್ರೇ ಮನಿಕಂಡದ್ದ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಉಮಲ್ತಿ ಬಂದ್ ನಿತ್ಕಂಡ್ ನಮ್ ಬೆನ್ನ್ ಗಿಂಡತ "ಎಯ್ ಪ್ರದಿ, ಹಲ್ಲುಜ್ಕ ಬಾ ಬುಗ್ರಿ ಹಣ್ಣ್ ತಿನ್ನಸ್ತೆ" ಅಂದಂಗ್ ಆಪುದ್. ಯಬ್ಯಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಲಡಿ ಮಳಿ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುದ್ ಮರ್ರೆ!

ಈ ಮಳ್ಗಾಲ ಇನ್ನೇನ್ ಶುರು ಆತಿತ್ತ್ ಅಂಬತಿಗ್ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡು ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುದ್. ಯಂತಕ್ ಹೇಳಿ? ಒಂದ್ ಹನಿ ಮಳಿ ಬೀಳ್ಕರಿಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿ ತುಂಬ ಗ್ವಬ್ರ ತಂದ್ ಗುಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಯಯ್ತ್. ಕೆಲವ್ ಮನಿಯರದ್ದ್ ಕುಯ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದೇಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಗ್ವಬ್ರ ಸೊರುದ್ ಕಾಣಿ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ ಹಪ್ಪ್ ಗೆಟ್ಟವ್ ಗೆದ್ದಿ ಚೆಂಡಿ ಆಯ್ದೆ ಸೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ ಮುಸುಡಿಗ್ ಹಾರರು ತೊಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಡಿ ಗೆದ್ದಿನ್ ಹೂಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಯಾಯಿರತ್ತ್. ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಚಣ್ಣಿಮಣಿ, ಹಿಡಿಕಡ್ಡಿ ಯೆತ್ತುದ್, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಣ ಹಾರ್ಸುದ್, ಕಳ್ಳ ಪೋಲೀಸ್ ಆಟ, ಮನಿ ಒಳಗೇ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಹೀಂಗಿದೆಲ್ಲ ಆಟುವಾಡ್ಕ ಕಾಲ ಕಳುದ್. ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಇನ್ನು ಬೇಜಾರರೆ ಅವ್ ಹಿಂದ್ ಮುಂದ್ ಕಾಂತಿಲ್ಲ ಹುಣ್ಸಿ ಬೀಜ ಸುಡುದೋ, ದಾನಿ ಸುಡುದೋ ಮಾಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಮಾಡ್ಕಂಡೆ ಹ್ವಟ್ಟಿ ತುಂಬಸ್ಕಂತು. ಮಕ್ಕಳ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಆದರು  ಅಕ್ಕಿ ಹೊರುದ್, ಹುಣ್ಸಿ ಬೀಜ ಮತ್ತ್ ದಾನಿ ಸುಡುದ್ ಮಾಡ್ತ್ರ್. ಬಾನಿಗ್ ಒಟ್ಟಿ ಆದಂಗ್ ಮಳಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಗ್ವಾಂಕೆಗ್ ಇಳುದ್ ಎಲ್ಲದು ಬಿಸಿ ಇರ್ಕ್ ಅನ್ಸತ್ತ್. 
 
ಈ ಮಳಿ ಶುರು ಆಯ್ಕರಿಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ನುಸಿ ಹಿಂಡ್ ಕಟ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ್ ಕಂಡ್ಕ ಒಂದ್ ನಮನಿ ಮಲುದ್. ಎಲ್ಲ್ ಹ್ವಾರು ನುಸಿಯೇ.  ಬೇಲಿ ಬದಿಗ್ ಹೋಯ್ ತೊಳ್ಸಿ ಕಟ್ಟಿಮೇಲ್ ಬೆಚ್ಚುಕ್ ನಾಕ್ ದಾಸನ್ ಹೂಗ್ ಕೊಯ್ಕ ಬಪ್ಪುರೊಳಗ್ ಕಾಲ್ ತುಂಬ ನುಸಿ ಕಚ್ಚಿ ದಾಮ್ ಯೆದ್ದಿರತ್ತ್. ಸಾಯಿಂಕಾಲ ಆಯ್ಕರಿಲ್ಲ ದಿಬ್ಣದ್ ಗೌಜ್ ಇನ್ನು ಜೋರಾತ್ತ್. ಅದ್ಕೆ ಆಗಳಿಕ್ ಎಲ್ಲರ್ ಮನೆಗು     ನುಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ್ ಹ್ವಗಿ, ಬೀಡಿ ಎಲಿ ಹ್ವಗಿ ಹಾಕುದ್. ಒಟ್ಟಿ ಆದ್ದ್ ಹಳಿ ಪಾತ್ರ ತಕಂಡ್ ಪಾತ್ರದ್ ಕೆಳಗ್ ಚೆಂಡಿ ಗೋಣಿ ಬೆಚ್ಚಿ, ಪಾತ್ರದ್ ಒಳಗ್ ಹದ ಒಣದ್ ಕಾಯ್ಕತ್ತ ಇಟ್ಟ್, ಅದ್ರ್ ಮೇಲ್ ಎರಡ್ ಕೆಂಪ್ ಗೆಂಡದ್ ತುಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ ನುಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಂದ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ಕ ಪೂ.. ಪೂ ಅಂದ್ ವಾಂಟೆಗ್ ಗಾಳಿ ಉದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಪ್ಪು ಹ್ವಗಿಗ್ ನುಸಿ ಬಿಡಿ ಇನ್ನೇನ್ ಕಾಲ್ ಎತ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಹಳಿಯರು ಉಳುದಿಲ್ಲ.  

ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಯಂತ ಗುತಿತಾ ಒಂದ್ ಮಳಿ ಬರ್ಕರಿಲ್ಲ ಸೆಕಿಗ್ ಬೆಗರಿನ್ ಸಲಿ ಆದ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕ ಬಂದ್ ಮಳಿಗ್ ನಿಲ್ಸುದ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಮಳೆಗ್ ನೆನದ್ ಜ್ವರ ಬಂದ್ ಅವನ್ ಬಯಟ್ಕ ಮಣ್ಣ್ ಕಯ್ಡಿ ಗೋಸ್ರ್ ಆದ್ದ್ ರಸ್ತೆಗ್ ರಿಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕ ಅಸ್ಪತ್ರಿಗ್ ಹ್ವಾಪುದಾರು ತೊಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ್ ಮಯ್ಯಗ್ ಆದ್ ಬೆಗ್ರಿನ್ ಸಲಿ ಹೊಯ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಳೆಗ್ ನೆನದ್ರೆ ಬೆಗ್ರಿನ್ ಸಲಿ ಹ್ವಾತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಅದ್ ಯಾವ್ ಕಿಚ್ಚಿಡರ್ ಹುಟ್ಕತಿ ಕೊಟ್ರೋ ನಂಗ್ ಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ರೆ.
 
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಕಿ ಹೋಯ್ ಚಳಿ ಶುರು ಆದಲ್ ತಡ್ಕಂಬುಕ್ ಆಯ್ದೆ ಮನಿ ಹಳಿಯರದ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಂಗ್ ಕುಶಾಲಿಗ್ ಒಂದ್ ಬೀಡಿ ಕದ್ದ್ ಸೇಂದಿ ಕೆಪ್ಪಿ ನುಂಗದ್ದ್ ಹಯ್ಸರ ಒಳಗ್ ಯಳ್ಕಂಬುಕ್ ಆಯ್ದೆ ಮೇಲ್ ಸ್ವಾಸ್ ಬಿಡತ್ತಲೇ ಹಾಂಗೆ ಶಬ್ದು ಬರ್ದಂಗ್ ಕೆಮ್ಸದ್ದು ಇತ್ತ್.  ಮೇವರಿ ಒಲಿ ಹೊಕ್ಕಡ್ ಕಿಚ್ಚೊಟ್ಟು ಹೆಳೆಗ್ ಮ್ವಾಳ್ ಬೆಕ್ಕಿನ್ ಗೆಂಚಯ್ಕ ಕೂಕ ಚಳಿ ಕಾಯಸ್ಕಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್. ಮೊದ್ಲ್ ಬಂದ್ ಮಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಂಬ್ಲ್ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಮಳ್ಗಾಲದ್ ತಿಂಡಿ, ಹ್ವಗಿ ಮೀನ್ ಹಿಡುದ್, ನೆರಿ ಬಪ್ಪುದ್ ಇನ್ನು ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಇತ್ತ್ ಬರುಕ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾಕೈದ್ ಜಿರಾಪತಿ ಮಳಿ ಬರ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟ್ ಮಳ್ಗಾಲದ್ದ್ ನೆನಪನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗ್ ಹಂಚ್ಕಂತೆ ಅಕಾ. ಹ್ವಾಯ್ ಅಂದಂಗೆ ಈ ಸಲ ಮಳಿ ಜೊರಿತ್ತಂಬ್ರ್ ನೀವ್ ಹಿಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ಕ್ವಡಿ, ಕೆಸ್ರ್ ಸೀರದೆ ಇಪ್ಪು ಮೆಟ್ಟ್, ಬೇಗ್ ಒಣು ತೆಳು ಶಾಲ್ ತಕಂಡಿರಿ ಅಲ್ದಾ?  

Related Tags: Bhaskara Bangera, Kundapur Kannada, Kundapra Kannada Article, Buss Naga
 
comments powered by Disqus
Facebook Twitter Google Plus Youtube
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ