ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ

ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ

ರಡು ಕೆಮಿ ಒಟ್ಟಿಯೊಳಗ್ ಸ್ವಾಡದ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಮೂಂಜಿಗೆ ಗೋಲಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸುವಂಗ್ ಆ ಕ್ವಳಿ ಹಪ್ಪಾದ್ ಕೈ ಬೆರಳನ್ ಹೆಟ್ಕಂಡ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿ ಓಡ್ ವಡ್ಕ ಹೆರಗ್ ಬಂದ್ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣ್ ಬಿಡ್ತಿಪ್ಪು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಕಂಡಗ್ ಕಣ್ಣ್ ರೆಪ್ಪಿನ್ ಮುಚ್ಚುದ್ ತೆಗುದ್ ಮಾಡ್ತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೋ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಡದ್ ಕುಂಬ್ ಬಿಡಿ ಪಟಾಕಿ ಈಗ ಹೊಟ್ಟತ್ ಇನ್ನೇನ್ ಹೊಟ್ಟತ್ ಅಂದೇಳಿ ಗ್ವಾಡಿಗ್ ಬೂಲ್ ಉಜ್ತ ಕಾಯುದ್. ಇನ್ನೇನ್ ಹೊಟ್ತ್... ಡಮ್ಮ್.. ಇಲ್ಲಪ ಅದ್ ಡಮ್ಮ್ ಅಂದೇಳಿ ಹೊಟ್ಟುದಿಲ್ಲ. ಯಳಿ ಮಕ್ಕಳ್ ಹ್ವಟ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ದಲ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಂಗ್ ಪುಸ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಆ ಬಾಡಿ ಬಡ್ಕಟಿ ಆದ್ ತೊಂಡಿ ಮಿಜ್ರ್ ಕಂಡಗ್ ಇಪ್ಪು ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದು ಮಾಡುದ್. ನಮ್ಗ್ ಹೋ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡಿನ್ ಹಂಚ್ ಅಲ್ಲಾಡುವಂಗ್ ಕೂಗುಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ್. ಯಂತ ಕುಶಿಯೇ ಅದ್. ಅದೊಂದ್ ಎರಡ್ ದಿನ ಹ್ವಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರು ನೆಡಿತಿತ್ತ್. ಪಟಾಕಿ ಹ್ವಡ್ಸದ್ ಹ್ವಗಿ ಹ್ವಟ್ಟಿಯೊಳಗ್ ತುಂಬ್ರು ಸಾಕಿತ್ತ್.  ಈಗ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುಕ್ ಎಸಿ ರೂಮಿಪ್ಪು ಗುಡ್ಡಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲ ಇಪ್ಪು ಹಾಡಿ ಹುಡ್ಕ ಹ್ವಾತ್ತ್. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಕ ಕೂಕಂಡ್ ಮಾಡು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡದಿದ್ದ್ ಸಮಾದಾನ, ಕುಶಿನ್ ಆಗಳಿಕ್ ಆ ಕುಂಬ್ ಬಿಡಿ ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿತ್. ಯಂತ ಗಮ್ಮತೇ ಆಗಳಿನ್ ದಿವಾಳಿ ಹಬ್ಬ.
 
ಆಗಳಿಕೆ ದಿವಾಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ ಒಂದ್ ತಯಾರಿ ಇದ್ದಿತ್. ಬಿಸ್ಲ್ ರಾಪಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹ್ವಾದ್ ಕ್ಯರಿ ಬುಡದಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪು ಕೆಸರಂಗ್ ನಂಗ್ ಯೆಡಿದೋ ಅಂದ್ ಮನಿಕಂಡ್ ಹೊಡಕ್ತಿಪ್ಪು ಶಿಲೋಪಿ ಮೀನ್ ಮಳಿಗ್ ಕಾಯ್ವಂಗ್ ನಾವ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಕಾಯ್ತಿದಿತ್. ಹಬ್ಬಕ್ ಒಂದೆರಡ್ ವಾರ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಕಂಡ್ ರೀಲ್ ಕೇಪನ್ ಪಿಸ್ತುಲಿಗ್ ಹಯ್ಕ ಹ್ವಡಸ್ತ "ಬಾಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಹಣಿ ಬೊಂಡ" ಅಂಬುದ್. ಅಜ್ಜಿದ್ ಎಲಿ ಅಡ್ಕಿ ಗುದ್ದು ಕುಟ್ಟಾಣಿ, ದಪ್ಪದ್ ಮ್ವಳಿನ್ ಗ್ವಾಡಿಗ್ ಹ್ವಡು ಸುತ್ತಿಗಿಯಂಗ್ ಬಿಡಿ ಕೇಪ್ ಹ್ವಡ್ಸುದ್. ಹೊಡಿ ಜಾಪ್ ಮಾಡುಕೆ ಕೆಲವ್ ಸಲ ನಾಕೈದ್ ಕೇಪನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟ್ ಸ್ವಾಸ್ ಕಟ್ಕ ಗುದ್ದುದ್ ಬೇರೆ ಇರತ್ತ್. ಇನ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ಸಿಲಿ ಕಲ್ ಚೂರಂಗ್ ಬಿಡಿ ಕೇಪ್ ಹ್ವಡ್ಸುದ್. ಗುದ್ದು ಕಲ್ ಸಮ ಇಲ್ದಿರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಿಚ್ಚಿಡದ್ ಕೇಪ್ ಹತ್ತ್ ಸಲ ಗುದ್ರು ಹೊಟ್ಟುದಲ್ಲ ಮರ್ರೆ. ಅದನ್ ದೂರದಂಗ್ ಕೂಕ ಕಾಂತಿಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿ "ನಾಕ್ ಗ್ವಾಯ್ ಕೊಡ್, ಮುಷ್ಠಿ ಉಪ್ಪ್ ಮತ್ತ್ ಹುಳಿ ಹಾಕಿ ಗುದ್ದಿರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗ್ ಒಂದ್ ಗನ ಬಜ್ಜಿ ಆತಿದಿತ್ ಮಕ್ಕಳೇ" ಅಂದ್ ನಮ್ಗ್ ಹಿಲಾಲ್ ಹಯ್ಕ ಆ ಬೊಡ್ ಬಾಯಿನ್ ಮಣ್ಕ ಬಾಯ್ ಕಳ್ದಂಗ್ ಕಳ್ಕ ನೆಗಾಡುದ್. ನಾವ್ ಅಜ್ಜಿದ್ ಪುಡಿ ಅಂಡಿ ಹುಗ್ಸಿ ಇಟ್ಟ್ ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು ಕರಗುಂಜಿ ಸೇಡು ಅಂದೇಳಿ ಚಡ್ಡಿ ಕಂಡಗೆ ಇಪ್ಪು ಚಡ್ಡಿನ್ ಮೇಲ್ ಯಳ್ಕಂಬುದ್!      
 
ಇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರ್ಸುಕ್ ಬಾಜಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಹುಡ್ಕುದ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತಿರತ್ತ್. ಆಚೀ ಬದೆಗ್ ಹುಲ್ ಕುತ್ರಿ ಇತ್ತ್, ಇಚೀ ಬದೆಗ್ ಒಣ ಸೌದಿ ಇತ್ತ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಬದೆಗ್ ಮೇವರಿ ಒಲಿಗ್ ಹಾಕುಕ್ ಬೆಚ್ಚದ್ ಚೊಂಗಿ ರಾಶಿಯಿತ್ತ್, ಮತ್ತೊಂದ್ ಬದೆಗ್ ಮಡ್ಲ್ ಮಾಡಿತ್ತ್, ಅಯ್ಯೋ ಮನಿ ಹಿಂದಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಲ್ ಅಯ್ಲ, ಮುಂದಿನ್ ಮನೆಗ್ ಬಾಣಂತಿ ಮತ್ತ್ ಮಗಿಗ್ ಪಟಾಕಿ ಜಂಬ್ ತಾಗುಕ್ ಆಗ, ಹಿಂದಿನ್ ಮನೆಗ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗ್ ಯಂತದೋ ಅಂತಿಪ್ಪು ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಗ್ವಾಡಿಗ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಕ ಮನಿಕಂಡಿರ್, ರಾಕೆಟ್ ಕೋಳಿ ಗೂಡ್ ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ದೆ.. ಹೀಂಗಿದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಯಂಕರ ಹೆದ್ರಿಕಿ ಮದ್ಯದಂಗ್ ನಾವ್ ರಾಕೆಟ್ ಬುಡಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುದ್. ಅದು ನಾಕ್ ಸಲ ಮ್ಯಾಣದ್ ಬತ್ಯಂಗ್ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಕಿ ಕುಮ್ಚಟ್ ಹಾರ್ಕಂಡ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಐದನೇ ಸಲ "ನಾ ಹೋಯ್ ಬತ್ತೆ" ಅನ್ಕ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಹ್ವಾಪುದ್. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಮೊದಲ್ ಮುಂಚ್ ಸೈಕಲ್ ಹತ್ತದ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಸೈಕಲ್ ಮಣ್ಣ್ ರಸ್ತಿಯಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ ಹ್ವಾಪಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಓಡಾಡುದ್. ಇನ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ಬಾಜಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಯಂಗೆ ಪುಸ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ನಾ ಮನಿಕಂತೆ ಅನ್ಕ ರಾಕೆಟಿನ್ ಶಬ್ದ ಕೈದ್ ಆಪುದು ಇರತ್ತ್. ರಾಕೆಟ್ ಜ್ವತಿಗೆ ನೆಲಚಕ್ರ ನಮ್ಗ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುದ್. ಸಮ ಇಪ್ಪು ನೆಲ ಆರೇ ನೆಲಚಕ್ರ ಸುತ್ತತ್ತ್, ನೆಲ ಸಮ ಇಲ್ದಿರೆ ಸುತ್ತ ನಿತ್ಕಂಡರೆಲ್ಲ ನೆಲಚಕ್ರದ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ಕಾತ್ತ್. ಕೆಲವ್ ಮನೆಗ್ ಈ ರಗ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದೇಳಿ ಹಳಿ ಬಟ್ಲ್ ಒಳಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಸುತ್ತತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ನೆಲಚಕ್ರ ಬಿಡುದ್.           
 
ಆಗಳಿಕೆ ಈ ಗರ್ನಲ್ ಮೂಜಿಗ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಡುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪರನ್ನೇ ಹುಡ್ಕುದ್. ಗರ್ನಲ್ ಹ್ವಡ್ಸುದ್ ಆಗಿನ್ ಕಾಲಕ್ ಬಾರಿ ಪಿಂಟ್ ಮಾಡುವಶ್ಟ್ ಸಾಹಸದ್ ಕೆಲ್ಸ. ನಮ್ಗ್ ಚೆಣ್ಣಕ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಗರ್ನಲ್ ಹ್ವಡ್ಸುದ್ ಕಾಣ್ಕ್ ಆರೇ ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ ಕೆಮಿಗ್ ಕೆಂಬುಕ್ ಆಗ. ಒಂತರಾ ದರ್ಶಿನ ಬ್ಯಾಡ ರಾವಿನ್ ಕಲ್ಲಿಗ್ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಯುದ್ ಬೇಕ್ ಅಂಬಂಗೆ! ಕೆಲವ್ ಸಲ ಹಬ್ಬದ್ ಗೌಜಂಗ್ ಬೆಳ್ಗಮುಚ್ ಬೂದ್ ನೀರನ್ ಮಿಂದ್ಕ ಸಾಯಿಂಕಾಲ ಬಾರ್ ನೀರನ್ ತಟ್ಕ್ ನೆಕ್ಕ ಬಂದದ್ ಕೆಲವ್ ಜೀವಕಿಂತ ಜಾಪ್ ಜೋರಿಪ್ಪು ಜಕ್ಣಿಗಳ್ ಸಿಗರೇಟಂಗ್ ಗರ್ನಲನ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಡುವತಿಗ್ ಗರ್ನಲನ್ ಕೈಯಂಗೆ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಸಿಗರೇಟನ್ ಇನ್ಕಿ ಬಿಸಾಡದ್ ಇತ್ತ್. ಬಿಸಾಡದ್ ಮೇಲ್ ಯಂತ ಆಯ್ತ್ ಅಂದ್ ಕೇಣ್ಬೆಡಿ. ಎರಡ್ ವಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕು ಒಂದೇ ಕೈ ಅಷ್ಟೇ. 
 
ಹಬ್ಬದ್ ಮಾರನೆ ದಿನ ಹೊಟ್ಟದೆ ಇದ್ದ್ ಪಟಾಕಿ ಹುಡ್ಕುದ್. ಗನ ಬಿಡಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಕ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಕಿಸಿಗ್ ತುಂಬ್ಕಂಬುದ್. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆ ದುರಿತ ಕಾಲದ ಕಟು ಸತ್ಯ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಲೇ.. ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ಅಲ್ದಾ ತಡಿನಿ.. ಇನ್ ಯಂತ ಕಿಚ್ಚಿಡದ್ದು ಬಳ್ಚುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಬುದ್ ಅಂದಜಾದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಟಾಕಿ ಕಸನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡುದ್. ಆಹಾ.. ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟ್ ಗತಿಗೆ ಯಾವ್ ಯಾವ್ ನಮನಿ ಶಬ್ದ ಅಂತ್ರಿ. ಬಹುರೂಪಿ ಕಸದ್ ರಾಶಿ. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಹೊಟ್ಟದೇ ಇದ್ದ್ ಪಟಾಕಿ ಬತ್ತಿ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಬುಡಕ್ ಹಿಡಿಕಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ಸಿ ಬೆಂಕಿ ತಾಗ್ಸದ್ದು ಇತ್ತ್, ನಮ್ ಹಣಿಬರಹ ಸರಿ ಇಲ್ದಲ್ ನೆಲಚಕ್ರ ಹೊಟ್ಟದ್ದ್ ಇತ್ತ್, ನೆಲಗುಮ್ಮ ಕಣ್ಣ್ ತೆಗು ಗುಮ್ಮ ಆದ್ದ್ ಇತ್ತ್, ಚಣ್ಣ್ ಬತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಕೈಯಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಸೆಗ್ ಇದ್ದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒರಲ್ತ ವಿನಯ, ಚಿನ್ಮಯ, ಆದರ್ಶ ಅನ್ಕಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರಿ ಹುಡ್ಕ ಹ್ವಾದ್ದು ಇತ್ತ್. 
 
ಹೊಲಿ ಕೊಟ್ರೋ ಬಲಿ ತಕಂಡ್ರೋ ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ..ಹೊಲಿಯೇ ಬಾ... ಅಂದ್ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಗೊಡ್ಡಿಟ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಿಕಿ ಕೂಗ್ ಹಾಕುದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೈದ್ ಆಯ್ತ್. ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಈಗ ಹಾಂಗ್ ಕೂಗುಕು ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಗ್ ಇಪ್ಪು ಹಳಿಯರಿಗ್ ಉಮೇದಂಗ್ ಕೂಗಕ್ ಅಂಬಗ್ ಇದ್ರು ಗೊಡ್ಡಿಟ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚುಕ್ ಬೆಸಾಯ್ ಮಾಡದ್ ಗೆದ್ದಿ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಾಂಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಬದೆಗ್ ಹಬ್ಬ ಜೀವ್ ತಕಂಡ್ ಕೆಲವ್ ಮಳ್ಗಾಲ ಕಳಿತ್. ಈಗ ಮನಿ ಮಕ್ಕಳ್ ಕುಶಿಗ್ ಪಟಾಕಿ, ಆಚೀ ಮನಿಯರಿಗ್ ಗುತಾಪಂಗ್ ಒಂದ್ ಗಡ್ಜ್ ಅಡ್ಗಿಯಷ್ಟೇ ಹಬ್ಬ. ಟೀವಿ ದಾರವಾಯಂಗೆ ಹಬ್ಬನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸುವತಿಗೆ ಮನೆಗ್ ಯಂತಕ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕ್ ಅಂಬಷ್ಟ್ ಈಗಿನ್ ಕಾಲ್ದರೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯ್ರ್.

ಬಿಡಿ ಯಂತ ಮಾಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಅಂಬುದ್ ಕಣ್ಣ್ ಮುಂದೆಯೇ ಮಾಡು ಹರ್ಮಯ್ಕ. ಬದ್ಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಕಣ್ಣ್ ಕಿತ್ಕ ಬದ್ಕುಕ್ ಆತಿಲ್ದೆ. ನಮ್ ಬದ್ಕ್ ಒಂತರ ಹರಿತಿಪ್ಪು ಹ್ವಳಿ ದಂಡೆಗ್ ಇಪ್ಪು ಮರದ್ ಕಂಡಗೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವು ಬುಡದಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನೀರಿತ್ತಲೇ ಅದ್ ಬೇರೆ. ಆರೇ ಹ್ವಳಿ ಅದೇ. ಏನಂತ್ರಿ? ಯಂತದು ಅನ್ಬೇಡಿ. ಮನಿಯರೊಟ್ಟಿಗ್ ಗಮ್ಮತ್ತಂಗ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ. ಮಂಗನ್ ಬಾಲನ್ ಕೈಯಗ್ ಹಿಡ್ಕ ಮಂಗನ್ ಯಾಸ ಮಾಡ್ತ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ್ ಅಯ್ನಿ. ಮನಿ ಮಕ್ಕಳೋಟ್ಟಿಗ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತ ನೀವ್ ದೊಡ್ದರಂಬುದ್ ಹೌದ್ ಅನಸ್ಕಣಿ. ಕಾಂಬ ಎಲ್ಲ ಗೆಂಡಿನ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕ ಕೂಗಿ ಹೊಲಿ ಕೊಟ್ರೋ ಬಲಿ ತಕಂಡ್ರೋ ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ..ಹೊಲಿಯೇ ಬಾ... ಹಬ್ಬದ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು!!!

Related Tags: Bhaskar Bangera, Kundapur Kannada, Kundapra Kannada, Balindra, Deepavali, Crackers, Pataki, Garnal
 
comments powered by Disqus
Facebook Twitter Google Plus Youtube
  
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ