ಎನ್ಬಿಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ
ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಯೋಗ್ಯ್ ತಾಲೆಂತ್’ವಂತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಕಾಲೆಜ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಅವಶ್ಯ್.

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ದಿ

ಮಂಗ್ಲೂರ್:
ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿಂ 9 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, ’ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಾಶ್’ ಪಂಗ್ಡಾಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕುನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ’ ಎನ್’ಬಿಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2017’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆರ್ಹ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್ ಪತ್ರಾಸಂಗಿಂ 20,000 ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಆಟಪ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವತ್ಲಲೊ ಆನಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಎಕಾಚ್ ಜೆರಾಲ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ. 

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್: ಉತ್ತೀಮ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಚಿತ್ರ್’ಕಲಾ, ನಟನ್, ಗಾಯನ್, ನಾಚ್/ನಿರ್ದೇಶನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್/ನಿರ್ದೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟವ್ಯೆತ್.
ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್: ಉತ್ತೀಮ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅಥ್ಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ (ಗೇಮ್ಸ್) ಕ್ಶೇತ್ರಾಂನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟವ್ಯೆತ್. |

ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಯ್ತಲ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮೀತ್ 16-30 ಭಿತರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವ್ಹಳಕ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಳಾಸ್, ಫೋನ್ ಸಂಖೊ, ಸಾಧನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ (ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್), ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ 4 ತಸ್ವಿರ್ಯೊ, 2 ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ತಸ್ವಿರ್ಯಾಂಸಂಗಿ ಅರ್ಜಿ ಖುದ್ದ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ವಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಯೋಗ್ಯ್ ತಾಲೆಂತ್’ವಂತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಕಾಲೆಜ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಅವಶ್ಯ್.

ಫಲಿತಾಂಶಾಚಿ ಕಳವ್ಣಿ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತಲೊ.

ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ವಿಳಾಸ್:
NBJ YUVA PRATIBHA PURASKAR – 2017
NAMAN BALLOK JESU, Infant Jesus Shrine
Bikarnakatte, Mangalore – 575005
Email: namanballokjesu@gmail.com
Ph: 9844241785 

ಹ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ’ವರ್ಸಾಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ಯೀ ಚಾಲು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ) ನಾಂವ್ ಸೂಚಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್.  ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲಿ.
 

Related Tags: NBJ YUVA PRATIBHA PURASKAR – 2017, NAMAN BALLOK JESU, Infant Jesus Shrine, Bikarnakatte, Mangalore, Kannada News, Karnataka News, Coastal Karnataka News, Karavali News, Karavali Karnataka, Latest Kannada News, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿಂ 9 ವರ್ಸಾಂ, ಕರಾವಳಿ ಸುದ್ದಿ, ಕರಾವಳಿ
 
comments powered by Disqus
Facebook Twitter Google Plus Youtube
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಕರ್ನಾಟಕ
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ